BET-POL Częstochowa, woj.śląskie - kominy: wkłady, uszczelnienia, frezowanie, udrożnienia, zalecenia kominiarskie
kominy, wkłady kominowe, bet-pol częstochowa województwo śląskie kominy, wkłady kominowe, bet-pol częstochowa województwo śląskie kominy, wkłady kominowe, bet-pol częstochowa województwo śląskie kominy, wkłady kominowe, bet-pol częstochowa województwo śląskie

Kompleksowa realizacja zaleceń kominiarskich i usług kominowych.

Montaż oraz sprzedaż wkładów kominowych (systemów kominowych) dla kotłów na paliwa gazowe, olejowe oraz na paliwa stałe (drewno, węgiel). Są to wkłady z blachy kwasoodpornej, żaroodpornej – o kształtach - wedle zapotrzebowania: okrągłych lub owalnych.

Uszczelnianie przewodów kominowych poprzez tzw. ”szlamowanie”. Jest to technologia polegająca na nałożeniu na wewnętrzne ścianki komina specjalnej masy uszczelniającej SKD odpornej na wysokie temperatury oraz ścieranie.

Montaż elastycznych systemów kominowych typu ALUFOL do wentylacji. Technologia polegająca na montażu rękawów aluminiowych w przewodach kominowych. Najczęściej zupełnie bezinwazyjna metoda uszczelnienia wentylacji.

Częstochowa (województwo śląskie) - zalecenia kominiarskie: frezowanie_kominow - P.W. BET-POL

Frezowanie kanałów kominowych. Mechaniczna metoda powiększania wewnętrznych średnic przewodów kominowych. Taką usługę wykonujemy najczęściej, aby umożliwić wykonanie uszczelnienia o odpowiednio dużej średnicy.

Udrażnianie przewodów kominowych.


Częstochowa (województwo śląskie) - zalecenia kominiarskie dla dużych zarządców nieruchomości Kompleksowa realizacja zaleceń kominiarskich w budynkach wielorodzinnych. Oprócz wcześniej już wymienionych uszczelnień realizujemy dodatkowo szereg innych usług: zmiana podłączeń kominowych, montaż nawietrzaków okiennych, montaż kratek drzwiowych, kratek wentylacyjnych, wymiany rur łączących piecyk gazowy z kominem, montaże nasad kominowych...Sprzedaż i montaż nasad kominowych. Zrealizujemy każde zapotrzebowanie: deflektory różnego typu, ”strażaki”, parasole, ”turbowenty”, … Nasady jednościenne, izolowane, z blachy ocynkowanej czy też nierdzewnej, dopasowane do istniejących już systemów kominowych ze stali, kominów ceramicznych...Częstochowa (województwo śląskie) - budowa kominów Budowa lub dobudowa kominów, pojedynczych przewodów kominowych. Tutaj zakres technologii jest spory, bo podyktowany różnorodnością zapotrzebowania. Proponujemy każdą możliwą formę oraz rozwiązania na każde występujące warunki. Budujemy kominy od podstaw lub przemurowujemy / naprawiamy istniejące. Klasyczne rozwiązania z cegły zwykłej, klinkieru, kształtek wentylacyjnych. Gotowe kominy ceramiczne typu Schiedla. W zależności od sytuacji budujemy wewnątrz budynku lub na jego zewnątrz. Montujemy kominy / przewody kominowe w tzw. lekkiej konstrukcji: jednościenne do zabudowy stosowane wewnątrz budynków lub zewnętrzne dwuścienne (izolowane – docieplone)...
Wbrew pozorom ”kominy” to bardzo szeroki temat... Często rozwiązania podyktowane zostają indywidualnymi warunkami z jakimi należy się zmierzyć, przeanalizować... Dlatego jeżeli jest coś o czym powyżej nie napisaliśmy, a tyczy się zaleceń kominiarskich lub z nich wynika to na 99% to robimy. Wystarczy zadzwonić i spytać 608-723-317.

- REALIZACJA ZALECEŃ KOMINIARSKICH
- USZCZELNIENIA PRZEWODÓW KOMINOWYCH
- NAPRAWY I PRZEBUDOWY KOMINÓW
- DOBUDOWY KOMINÓW stat4u
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającego jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnionądo udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U.nr 10 z dnia 8 lutego 1995r.poz.48, rozdział 2).
Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowiązkowego stosowania i/lub właściwych przepisów prawnych; w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane) wymagania są szersze i certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność danego wyrobu, procesu lub usługi z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych; w Rozpo­rządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r,(Dz.U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995r., póz.48, rozdział 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, art.10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).
Ciąg kominowy - podciśnienie (ciśnienie o wartości ujemnej w stosunku do ciśnienia atmosferycznego) mierzone w wybranym punkcie przewodu spalinowego, wywołane różnicą między gęstością danego gazu "(spalin) a gęstością otaczającego powietrza atmosferycznego i proporcjonalnego do wysokości położenia wylotu spalin nad punktem pomiarowym.
Czopuch - przewód łączący króciec (króćce) wylotu spalin kotła z kominem.
Deklaracja dostawcy (deklaracja zgodności) - procedura, w wyniku której dostawca udziela pisemnego zapewnienia, że wyroby, proces lub usługa, są zgodne z określonymi wymaganiami; zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną.
Dopuszczalna emisja - ilość substancji zanieczyszczających emitowana do powietrza atmosferycznego w jednostce czasu, określona zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.
Efektywna wysokość komina - różnica wysokości pomiędzy paleniskiem a wylotem komina.
Emisja - wprowadzenie do powietrza atmosferycznego substancji zanieczyszczających.
Instalacja odprowadzania spalin - zespół przewodów i urządzeń służący do odprowadzania spalin od króćca kotła do wylotu spalin.
Kocioł dwufunkcyjny - urządzenie służące do ogrzewania wody przeznaczonej do centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.
Kocioł grzewczy - urządzenie z komorą spalania przeznaczone do wytwarzania pary lub podgrzania wody ciepłem, wywiązującym się w procesie spalania paliwa.
Kocioł kondensacyjny - kocioł, którego temperatura spalin na wylocie z kotła w całym zakresie mocy cieplnej jest niższa od temperatury punktu rosy gazów spalinowych.
Komin - konstrukcja murowana, betonowa lub metalowa zawierająca przewód pionowy, służący do odprowadzania spalin.
Komin jednowarstwowy-ściana przewodu jednorodna.
Komin pracujący na mokro - temperatura spalin jest wyższa od 80°C oraz niższa od 160°C.
Komin pracujący w nadciśnieniu - ciśnienie na całej długości przewodu jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego.
Komin pracujący w podciśnieniu - ciśnienie na całej długości przewodu jest niższe od ciśnienia atmosferycznego.
Komin suchy - temperatura spalin jest wyższa od 160°C.
Komin wewnętrzny - przewód kominowy prowadzony w ścianach budynku.
Komin wielowarstwowy - płaszcz komina złożony z kilku warstw, najczęściej wewnętrznych, odpornych na działanie spalin oraz zewnętrznych stanowiących izolację cieplną.
Komin zewnętrzny - przewód kominowy prowadzony na zewnątrz budynku.
Kondensacja pary wodnej ze spalin - zjawisko skraplania się pary wodnej zawartej w spalinach; występuje ono wówczas, gdy temperatura spalin obniża się poniżej temperatury punktu rosy gazów spalinowych.
Kondensat - roztwór wodny powstający w odpowiednich warunkach termodynamicznych przy skraplaniu się pary wodnej jako czynnika grzejnego.
Kondensat ze spalin - roztwór wodny powstający z wykro-plenia się pary wodnej oraz zawartych w spalinach niektórych produktów spalania, tworzy się gdy przy stałym ciśnieniu temperatura obniża się poniżej punktu rosy.
Kotłownia - zespół urządzeń, w których dzięki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym pomieszczeniu (ewent. zespole pomieszczeń budynku). W skład zespołu wchodzą urządzenia zabezpieczające proces spalania paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego, urządzenia utrzymującego ciśnienie i temperaturę czynnika grzejnego na żądanym poziomie oraz zapewniające stały obieg czynnika grzejnego, a także urządzenia pomiarowe, regulacyjne i rejestrujące.
Oddziaływanie spalin w przewodzie kominowym -destrukcyjne oddziaływanie produktów spalania na strukturę materiału przewodu kominowego; wydzielający się ze spalin kondensat ma wskaźnik pH o odczynie lekko kwaśnym 5,0 -5,5, co powoduje chemiczne zniszczenie wewnętrznej wykładziny przewodu kominowego (w wypadku braku jej odporności na korozję).
Odporność ogniowa - zdolność konstrukcji lub elementu budynku poddanego działaniu zminimalizowanych warunków fizycznych do spełnienia w określonym czasie wymagań dotyczących odporności ogniowej i/lub szczelności ogniowej oraz innych wymaganych właściwości.
Palnik - urządzenie do wytwarzania mieszaniny paliwa i utleniacza (powietrze lub tlen) w celu wytwarzania ciepła. Przez palnik doprowadza się substancję palną do miejsca spalania w sposób zapewniający dobre jej wymieszanie z powietrzem lub tlenem i regulowanie spalania odpowiadające wymaganym warunkom.
Przerywacz ciągu kominowego - urządzenie służące do stabilizacji wielkości ciągu kominowego oraz zabezpieczające przed niepożądanym powstawaniem wstecznego przepływu spalin w kotle.
Punkt rosy - (temperatura punktu rosy) - temperatura, w której podczas izobarycznego ochładzania pary nienasyconej (zawartej w wilgotnym gazie) przechodzi ona w stan nasycenia i pojawiają się pierwsze krople cieczy.
Spaliny (gazy spalinowe) - mieszanina gazów będących produktem spalania paliw.
Strata kominowa- stratę kominową wyraża w stosunku procentowym ta część energii cieplnej paliwa, która jest unoszona przez spaliny do komina na skutek określonej, wyższej od otoczenia, temperatury spalin. Energia stracona w spalinach jest zwykle wykorzystywana do wytwarzania ciągu kominowego i pokonywania oporów aerodynamicznych w kanałach spalinowych kotła i komina.
Średnica równoważna czopucha (przy stałej prędkości) - jest to średnica przewodu o przekroju kołowym, który przy przepływie powietrza z tą samą prędkością co w przewodzie (czopuchu) o przekroju prostokątnym sprawia taki sam jednostkowy opór tarcia.