BET-POL Częstochowa, woj.śląskie - kominy: wkłady, uszczelnienia, frezowanie, udrożnienia, zalecenia kominiarskie
kominy, wkłady kominowe, bet-pol częstochowa województwo śląskie kominy, wkłady kominowe, bet-pol częstochowa województwo śląskie kominy, wkłady kominowe, bet-pol częstochowa województwo śląskie kominy, wkłady kominowe, bet-pol częstochowa województwo śląskie
- REALIZACJA ZALECEŃ KOMINIARSKICH
- USZCZELNIENIA PRZEWODÓW KOMINOWYCH
- NAPRAWY I PRZEBUDOWY KOMINÓW
- DOBUDOWY KOMINÓW stat4u

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BET-POL"
Częstochowa, ul.Jordana 11
tel. 608-723-317


Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającego jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnionądo udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U.nr 10 z dnia 8 lutego 1995r.poz.48, rozdział 2).
Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowiązkowego stosowania i/lub właściwych przepisów prawnych; w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane) wymagania są szersze i certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność danego wyrobu, procesu lub usługi z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych; w Rozpo­rządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r,(Dz.U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995r., póz.48, rozdział 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, art.10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).
Ciąg kominowy - podciśnienie (ciśnienie o wartości ujemnej w stosunku do ciśnienia atmosferycznego) mierzone w wybranym punkcie przewodu spalinowego, wywołane różnicą między gęstością danego gazu "(spalin) a gęstością otaczającego powietrza atmosferycznego i proporcjonalnego do wysokości położenia wylotu spalin nad punktem pomiarowym.
Czopuch - przewód łączący króciec (króćce) wylotu spalin kotła z kominem.
Deklaracja dostawcy (deklaracja zgodności) - procedura, w wyniku której dostawca udziela pisemnego zapewnienia, że wyroby, proces lub usługa, są zgodne z określonymi wymaganiami; zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną.
Dopuszczalna emisja - ilość substancji zanieczyszczających emitowana do powietrza atmosferycznego w jednostce czasu, określona zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.
Efektywna wysokość komina - różnica wysokości pomiędzy paleniskiem a wylotem komina.
Emisja - wprowadzenie do powietrza atmosferycznego substancji zanieczyszczających.
Instalacja odprowadzania spalin - zespół przewodów i urządzeń służący do odprowadzania spalin od króćca kotła do wylotu spalin.
Kocioł dwufunkcyjny - urządzenie służące do ogrzewania wody przeznaczonej do centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.
Kocioł grzewczy - urządzenie z komorą spalania przeznaczone do wytwarzania pary lub podgrzania wody ciepłem, wywiązującym się w procesie spalania paliwa.
Kocioł kondensacyjny - kocioł, którego temperatura spalin na wylocie z kotła w całym zakresie mocy cieplnej jest niższa od temperatury punktu rosy gazów spalinowych.
Komin - konstrukcja murowana, betonowa lub metalowa zawierająca przewód pionowy, służący do odprowadzania spalin.
Komin jednowarstwowy-ściana przewodu jednorodna.
Komin pracujący na mokro - temperatura spalin jest wyższa od 80°C oraz niższa od 160°C.
Komin pracujący w nadciśnieniu - ciśnienie na całej długości przewodu jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego.
Komin pracujący w podciśnieniu - ciśnienie na całej długości przewodu jest niższe od ciśnienia atmosferycznego.
Komin suchy - temperatura spalin jest wyższa od 160°C.
Komin wewnętrzny - przewód kominowy prowadzony w ścianach budynku.
Komin wielowarstwowy - płaszcz komina złożony z kilku warstw, najczęściej wewnętrznych, odpornych na działanie spalin oraz zewnętrznych stanowiących izolację cieplną.
Komin zewnętrzny - przewód kominowy prowadzony na zewnątrz budynku.
Kondensacja pary wodnej ze spalin - zjawisko skraplania się pary wodnej zawartej w spalinach; występuje ono wówczas, gdy temperatura spalin obniża się poniżej temperatury punktu rosy gazów spalinowych.
Kondensat - roztwór wodny powstający w odpowiednich warunkach termodynamicznych przy skraplaniu się pary wodnej jako czynnika grzejnego.
Kondensat ze spalin - roztwór wodny powstający z wykro-plenia się pary wodnej oraz zawartych w spalinach niektórych produktów spalania, tworzy się gdy przy stałym ciśnieniu temperatura obniża się poniżej punktu rosy.
Kotłownia - zespół urządzeń, w których dzięki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym pomieszczeniu (ewent. zespole pomieszczeń budynku). W skład zespołu wchodzą urządzenia zabezpieczające proces spalania paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego, urządzenia utrzymującego ciśnienie i temperaturę czynnika grzejnego na żądanym poziomie oraz zapewniające stały obieg czynnika grzejnego, a także urządzenia pomiarowe, regulacyjne i rejestrujące.
Oddziaływanie spalin w przewodzie kominowym -destrukcyjne oddziaływanie produktów spalania na strukturę materiału przewodu kominowego; wydzielający się ze spalin kondensat ma wskaźnik pH o odczynie lekko kwaśnym 5,0 -5,5, co powoduje chemiczne zniszczenie wewnętrznej wykładziny przewodu kominowego (w wypadku braku jej odporności na korozję).
Odporność ogniowa - zdolność konstrukcji lub elementu budynku poddanego działaniu zminimalizowanych warunków fizycznych do spełnienia w określonym czasie wymagań dotyczących odporności ogniowej i/lub szczelności ogniowej oraz innych wymaganych właściwości.
Palnik - urządzenie do wytwarzania mieszaniny paliwa i utleniacza (powietrze lub tlen) w celu wytwarzania ciepła. Przez palnik doprowadza się substancję palną do miejsca spalania w sposób zapewniający dobre jej wymieszanie z powietrzem lub tlenem i regulowanie spalania odpowiadające wymaganym warunkom.
Przerywacz ciągu kominowego - urządzenie służące do stabilizacji wielkości ciągu kominowego oraz zabezpieczające przed niepożądanym powstawaniem wstecznego przepływu spalin w kotle.
Punkt rosy - (temperatura punktu rosy) - temperatura, w której podczas izobarycznego ochładzania pary nienasyconej (zawartej w wilgotnym gazie) przechodzi ona w stan nasycenia i pojawiają się pierwsze krople cieczy.
Spaliny (gazy spalinowe) - mieszanina gazów będących produktem spalania paliw.
Strata kominowa- stratę kominową wyraża w stosunku procentowym ta część energii cieplnej paliwa, która jest unoszona przez spaliny do komina na skutek określonej, wyższej od otoczenia, temperatury spalin. Energia stracona w spalinach jest zwykle wykorzystywana do wytwarzania ciągu kominowego i pokonywania oporów aerodynamicznych w kanałach spalinowych kotła i komina.
Średnica równoważna czopucha (przy stałej prędkości) - jest to średnica przewodu o przekroju kołowym, który przy przepływie powietrza z tą samą prędkością co w przewodzie (czopuchu) o przekroju prostokątnym sprawia taki sam jednostkowy opór tarcia.